Opštinsko veće opštine Veliko Gradište raspisuje Javno poziv za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje godišnjih programa organizacija u oblasti sporta, čije je sedište na području opštine Veliko Gradište u 2021. godini.

RTV Biser

Predmet javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje godišnjih programa organizacija u oblasti sporta, u 2021. godini, za oblasti finansiranja iz člana 137. Zakona o sportu i to:

 • podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom – član stav 1. tačka 1);
 • organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave – član stav 1. tačka 3);
 • učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima – član stav 1. tačka 5);
 • fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.) – član stav 1. tačka 5);
 • delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave – član stav 1. tačka 8);
 • edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima – član stav 1. tačka 12);
 • periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija – član stav 1. tačka 13);
 • unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista – član stav 1. tačka 14).

Pravo učešća na javnom pozivu imaju organizacije u oblasti sporta čije je sedište na području opštine Veliko Gradište.

Sportski savez opštine Veliko Gradište predloge godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Veliko Gradište podnosi u ime tih organizacija.

Nosilac programa mora:

 •     da bude registrovan u skladu sa Zakonom;
 •     da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
 •     da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drukčije određeno;
 •     da ima sedište na teritoriji opštine Veliko Gradište, odnosno registrovani ogranak za teritoriju opštine Veliko Gradište, ako Zakonom ili ovim pravilnikom nije drugačije utvrđeno;
 •     da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
 •     da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;
 •     da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
 •     da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina;
 •     da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
 •     da bude član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nosilac programa ne može da:

 •     bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 •     ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 •     bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Nosilac programa iz člana 137. stav 3. Zakona koji se sastoji u organizovanju velikog međunarodnog sportskog takmičenja iz člana 163. Zakona može da bude organizacija u oblasti sporta koja ima saglasnost pribavljenu, u skladu sa Zakonom, za organizovanje tog takmičenja, odnosno organizacija u oblasti sporta koja je namenski i privremeno osnovana za tehničku organizaciju međunarodnog sportskog takmičenja organizacija u oblasti sporta koja ima saglasnost za organizovanje velikog međunarodnog sportskog takmičenja.

Nosiocu programa neće se odobriti program u postupku dodele sredstava, ako je:

 •     bio u konfliktu interesa;
 •     namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikazao podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije;
 •     pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiče na Stručnu komisiju iz člana 22. stav 1. ovog pravilnika ili na nadležne organe opštine tokom evaluacionog perioda ili nekog prethodnog postupka dodele sredstava.

Nosilac programa ne može dobijati sredstva iz budžeta opštine za realizaciju svojih programa dve godine od dana kada je utvrđeno da je u potpunosti nenamenski upotrebio odobrena sredstva za realizaciju programa ili svojim propustom nije postigao u bitnom delu planirane efekte programa.

Nosiocu programa ne mogu biti odobrena sredstava za realizaciju novog programa pre nego što podnese izveštaj o ostvarivanju i realizaciji odobrenog programa u skladu sa članom 34. stav 8. ovog pravilnika.

Organizacije u oblasti sporta mogu da podnose predloge programa samostalno ili udružene sa drugim organizacijama.

Organizacije koje učestvuju u realizaciji programa kao partneri, i njihovi troškovi prihvataju se ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju za nosioca programa.

Izjava o partnerstvu daje se na Obrascu 11.

U slučaju partnerskih programa, samo jedna organizacija biće odgovorna za upravljanje odobrenim finansijskim sredstvima svih partnerskih organizacija na programu, tako da mora imati unutrašnju organizaciju koja će omogućiti takvo finansijsko poslovanje.

Kriterijumi za vrednovanje programa

Predlog programa mora da ispunjava sledeće kriterijume:

 •     da doprinosi zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta utvrđenih Zakonom;
 •     da je u skladu sa Zakonom, Nacionalnom strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji i Programom razvoja sporta u opštini Veliko Gradište;
 •     da je u skladu sa četvorogodišnjim programom razvoja nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
 •     da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
 •     da se realizuje na teritoriji opštine Veliko Gradište, odnosno u Republici Srbiji, osim programa priprema i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 •     da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
 •     da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta na teritoriji opštine Veliko Gradište;
 •     da će se realizovati u tekućoj godini;
 •     da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 •     da je, po pravilu, predviđeno fazno finansiranje programa.

Kvalitet programa

Programi moraju biti takvi da obezbede uspeh programa, uzimajući u obzir faktore koje nosilac programa može kontrolisati i faktore (situacije, događaji, uslovi, odluke) koji su neophodni za uspeh programa ali su u priličnoj meri ili u potpunosti izvan kontrole nosioca programa.

Sportisti, sportski stručnjaci i druga lica angažovana na realizaciji programa moraju ispunjavati uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti utvrđene Zakonom, a njihovo angažovanje se mora vršiti u skladu sa Zakonom.

Pri planiranju, izradi i upravljanju programskim ciklusom nosilac programa treba da primenjuje usvojene međunarodne standarde za upravljanje programima, a ako je budžet programa veći od 10 miliona dinara obavezno je korišćenje i Matrice logičkog okvira i SWOT analize.

Finansiranje programa

Programi se finansiraju, u celini ili delimično i u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave postignu nameravani rezultati.

Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

Potrebe građana iz člana 137. stav 1. tač. 1), 2) i 6) Zakona imaju prioritet pri izboru programa kojim se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta u opštini Veliko Gradište, odnosno drugi programi mogu biti odobreni tek nakon što se zadovolje potrebe građana iz člana 137. stav 1. tač. 1), 2) i 6) Zakona.

Finansijski plan (budžet) programa predviđen predlogom programa treba da bude:

 •     ostvariv i objektivan – da su planirani realni iznosi po svim izvorima sredstava i vrstama troškova;
 •     obuhvatan – da sadrži sve troškove programa iz svih izvora finansiranja;
 •     strukturiran – da je tako formulisan da u potpunosti prati zahteve propisanog obrasca za izradu programa;
 •     uravnotežen – u odnosu na planirane troškove;
 •     tačan i realan – po svim vrstama troškova.

Jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može se odobriti više od 20% sredstava od ukupne sume sredstava budžeta opštine Veliko Gradište predviđenih za finansiranje programa razvoja sporta, s tim da se troškovi programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Veliko Gradište moraju odnositi, po pravilu, najmanje 15% na aktivnosti povezane sa sportom dece, osim kada je to suprotno prirodi predloženog programa, s tim da se aktivnosti povezane sa sportom dece u programu obavezno definišu kao posebna programska celina.

Finansijski plan za realizaciju programa sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa u vezi sa zaradama i honorarima lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova.

Opravdani direktni troškovi moraju biti neophodni za realizaciju programa, stvarni, detaljni i lako proverljivi.

Opravdani indirektni troškovi su prihvatljivi ako ne obuhvataju troškove koji su finansijskim planom  programa namenjeni neposrednoj realizaciji nekog dela programa.

Indirektni troškovi nisu prihvatljivi ako je nosilac programa dobio iz budžeta opštine Veliko Gradište za svoj rad odgovarajuća sredstva po drugom osnovu.

Nosilac godišnjeg programa dužan je da promet budžetskih sredstava vrši preko posebnog tekućeg računa za realizaciju godišnjeg programa navedenog u predlogu programa, koji će se koristiti isključivo za budžetska sredstva koja dobija od opštine Veliko Gradište, u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava iz budžeta.

Sadržina programa

Predlozi godišnjih i posebnih programa podnose se posebno za svakog nosioca programa i za svaku od oblasti potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona.

Predlog programa sadrži detaljne podatke o:

 •     nosiocu programa;
 •     oblasti potreba i interese građana u kojoj se ostvaruje program iz člana 137. stav 1. Zakona;
 •     učesnicima u realizaciji programa i svojstvu u kome se angažuju;
 •     ciljevima i očekivanim rezultatima, uključujući koje će probleme program rešiti i kojim grupama populacije i na koji način će program koristiti;
 •     vrsti i sadržini aktivnosti i vremenu i mestu realizacije programa, odnosno obavljanja aktivnosti;
 •     tome kako će se vršiti ocenjivanje uspešnosti programa (vrednovanje rezultata programa);
 •     finansijskom planu (budžetu) programa, odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova i utvrđenim obračunom ili u paušalnom iznosu;
 •     dinamičkom planu upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);
 •     načinu unutrašnjeg praćenja i kontrole realizacije programa i evaluacije rezultata;
 •     prethodnom i budućem finansiranju nosioca programa.

U predlog godišnjeg i posebnog programa unose se odgovarajući podaci o ličnosti iz člana 5. stav 10. Zakona lica koja učestvuju u realizaciji programa.

Predlozi programa razmatraju se ako su ispunjeni sledeći formalni kriterijumi:

 •     da je uz predlog programa dostavljeno propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opštih potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;
 •     da je predlog programa podnet na utvrđenom obrascu (aplikacionom formularu), čitko popunjenom, jezikom i pismom u službenoj upotrebi.
 •     da je potpun, jasan, precizan i da sadrži verodostojne podatke;
 •     da je podnet u propisanom roku.

Dokumentacija i način dostave

Obrazac predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti u potpunosti popunjeni i dostavljeni u jednoj zapečaćenoj koverti/paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu opštine Veliko Gradište.

Predlog programa za koji je poslat u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir.

Prednja strana koverte mora da sadrži sledeće podatke:

1)         naziv  programa,

2)         naziv podnosioca programa,

3)         naziv nosioca programa,

4)         adresu nosioca programa

5)         napomenu: „Javni poziv – ne otvarati“

Obrazac za prijavljivanje predloga programa dostupan je kod nadležnih službi opštine Veliko Gradište i na internet sajtu opštine Veliko Gradište.

Kada predlog programa podnosi nadležni teritorijalni sportski savez za opštinu Veliko Gradište, objedinjeno za svoj program i programe organizacija u oblasti sporta, predlog programa treba da bude podnet zasebno za svakog nosioca programa (poseban obrazac za svakog nosioca programa i za svaku od oblasti potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona), uz podnošenje zbirnog pregleda svih predloga prema nosiocima programa.

Sportske organizacije sa sedištem na teritoriji opštine Veliko Gradište koje učestvuju u sportskim takmičenjima u okviru nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza popunjavaju i uz predlog godišnjeg programa dostavljaju i popunjen Obrazac broj 2 – upitnik za  kategorizaciju sportskih organizacija.

Način odobravanja programa

Stručni pregled i ocenu podnetih predloga, na osnovu Zakona i Pravilnika vrši Komisija i dostavlja Opštinskom veću predlog za odobravanje programa. Komisija može da, za predloge programa kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima ili korigovanjima, pre dostavljanja predloga Opštinskom veću, traži dodatno objašnjenje ili korigovanje od podnosioca, odnosno nosioca programa.

Predlog programa Komisija ocenjuje prema sledećim kriterijumima:

 • ispunjenost formalnih (administrativnih) uslova koje treba da ispuni predlog programa;
 • ispunjenje uslova koji se tiču podnosioca, odnosno nosioca programa utvrđenih Zakonom i ovim pravilnikom;
 • usklađenost ciljeva programa sa potrebama i interesima građana u oblasti sporta iz člana 137. stav 1. Zakona, ciljevima Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji i ciljevima Programa razvoja sporta u opštini;
 • vrednovanje kvaliteta predloga programa.

Prioritet pri davanju predloga Komisije za odobravanje sredstava imaju programi koji su bolje ocenjeni prema kriterijumima tač. 3) i 4) i koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta opštine postignu nameravani rezultati.

Pri davanju predloga za odobravanje programa kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, Komisija mora voditi računa da prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode, a između programa organizovanja, odnosno učešća na sportskim takmičenjima, prioritet imaju programi koji se odnose na sportska takmičenja višeg ranga, u skladu sa Zakonom.

Sa podnosiocem odobrenog programa, u skladu sa Zakonom, predsednik opštine zaključuje ugovor o realizovanju programa.

Predsednik opštine zaključuje sa nosiocem godišnjeg programa ugovor za svaku od oblasti  potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona za koju je podnet predlog programa.

Ako se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, saglasno Zakonu, smatraće se da je odustao od predloga programa.

Ako su nosiocu programa za realizaciju odobrenog programa dodeljena manja sredstva od sredstava navedenih u finansijskom planu programa, nosilac programa je obavezan da pre zaključenja ugovora o realizovanju programa uskladi finansijski plan programa i plan realizacije programskih aktivnosti sa visinom dodeljenih sredstava i odobrenim aktivnostima na realizaciji programa, i da dostavi Opštinskom veću dopunu, odnosno izmenu predloženog programa usaglašenu sa visinom odobrenih sredstava.

Odobreni iznos sredstava za realizaciju programa prenosi se organizaciji koja realizuje program u skladu sa ugovorom i odobrenim kvotama budžeta opštine.

Rok za podnošenje prijava

Predlozi programa i posebna dokumentacija podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet sajtu opštine Veliko Gradište www.velikogradiste.rs i oglasnoj tabli opštine Veliko Gradište.

Nepotpune i neblagovremene prijave na javni poziv, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni u “Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“ i na internet strani opštine www.velikogradiste.rs.

Za dodatne informacije obratiti se na telefone: 012/7662-811,  062/8088752, 060-3322230.

 

Autor: RTV Biser, Izvor: Veliko Gradište