Korisnicima u ustanovama socijalne zaštite dozvoljeno je da primaju stvari koje im šalju srodnici ili staratelji u skladu sa Instrukcijom o prijemu i postupanju do uspostavljanja povoljne epidemiološke situacije, koju je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputilo svim ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, vodeći prvenstveno računa da zaštita korisnika bude na najvišem nivou.

Foto: Pixabay

Kako se navodi u pomenutoj instrukciji, predaja stvari može se izvršiti samo u unapred utvrđenim danima, na jednom, za to predviđenom, vidno obeleženom mestu u ustanovi/organizaciji, ispred ulaza u dvorište, uz sve mere zaštite, sa vidljivo napisanim potrebnim podacima.

Takođe, neophodno je da se pri prijemu sve stvari prvo dezinfikuju, a zatim i odlože na posebno opredeljeno mesto na 24 časa, pa da ih tek onda lice koje ima neposredne kontakte sa korisnikom u vreme trajanja vanrednih mera (negovatelj, medicinski tehničar) preda korisniku. Stvari koje se ne mogu prethodno dezinfikovati se ne primaju, a ukoliko do toga ipak dođe, spaljuju se, uz sve mere zaštite, o čemu se mora upozoriti davalac stvari.

Ovom instrukcijom i korisnicima je određen način na koju moraju da koriste dobijene stvari, a zabranjena je i razmena istih među korisnicima.

Odgovorno lice, odnosno direktor dužan je da ustanovi proceduru i kontroliše sprovođenje prijema, postupanja i predaje stvari korisniku, na način da ne ugrožava korisnike usluge smeštaja kao i da u okviru izveštaja koje dostavlja Ministarstvu izvesti o donošenju procedure, njenom sprovođenju, kao i svim okolnostima bitnim za zaštitu korisnika, a koje su proistekle primenom ove Instrukcije i procedure koju je doneo.

Instrukcija o prijemu i postupanju sa stvarima u ustanovama socijalne zaštite

 

Podsećamo, prema podacima do 15 časova 4. maja, u ustanovama socijalne zaštite zaraženo 350 korisnika i 97 zaposlenih

Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 287, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 100.

Izvor: minrzs.gov.rs