Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine, usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Foto: Pixabay

Živimo u vremenu pandemije COVID-19 koja je opteretila zdravstvene sisteme, zdravstvene radnike i podigla nivo individualne odgovornosti za sopstveno zdravlje i zdravlje celokupnog društva. Uzimajući u obzir da je rizik za obolevanje veći među osobama starije životne dobi, javnozdravstvene politike i programi su obuhvatili promotivne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o njihovim posebnim potrebama.

Ove godine Međunarodni dan starijih osoba je usmeren na uvažavanje prava i potreba korisnika digitalnih tehnologija kako bi se osigurala digitalna ravnopravnost za sve generacije, što uključuje odgovarajuće javnozdravstvene politike, pristupačnost, digitalnu pismenost i bezbednost na internetu.

Osnaživanje starije populacije na polju korišćenja digitalne tehnologije, a pre svega interneta, doprinelo bi i unapređivanju njihove društvene inkluzije i samostalnom ostvarivanju prava i obaveza u kasnijoj životnoj dobi.

Ciljevi ovogodišnje kampanje odnose se na:

1. Borbu protiv ejdžizma i poštovanje ljudskih prava

Neophodno je podići svest o važnosti digitalnog uključivanja starijih osoba, boreći se protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije povezane s digitalizacijom, uzimajući u obzir sociokulturne norme i pravo na samostalnost.

2. Održivi razvoj

Dati prioritet javnozdravstvenim politikama koje ističu značaj digitalnih tehnologija u dostizanju ciljeva održivog razvoja.

3. Pristupačnost i digitalna pismenost

Otklanjanje barijera vezanih za dostupnost, društvenu povezanost, dizajn, pristupačnost, izgradnju kapaciteta, infrastrukture i inovacija u oblasti digitalnih tehnologija.

4. Bezbednost na internetu i etičke norme

Istražiti ulogu javnih politika i pravnih okvira za osiguranje privatnosti i bezbednosti starijih osoba u digitalnom svetu.

5. Društvena odgovornost

Promovisati međusektorski pristup usmeren na uvažavanje prava i potreba korisnika digitalnih tehnologija kako bi izgradili društvo za sve uzraste uzimajući u obzir postojeće/nepostojeće pravne instrumente u oblasti digitalizacije.

Starije osobe imaju pravo na prednosti koje obezbeđuju informacione i komunikacione tehnologije i koje im mogu zadovoljiti potrebe i unaprediti kvalitet života. Istovremeno se mora imati na umu da će uvek ostati jedan deo starijih osoba iz različitih razloga neće hteti ili neće moći da koristi digitalne i onlajn usluge. Neophodno je da se to ima u vidu te da se za njih obezbede adekvatni alternativni načini pristupa ovim uslugama koji će osigurati da „niko ne bude zaboravljenˮ i da ničija ljudska prava ne budu ugrožena.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, u saradnji sa domovima zdravlja na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga podržava i organizuje obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba, sa ciljem da se naglasi važnost smanjenja nejednakosti u životnom okruženju stanovnika trećeg doba.

Na nivou lokalne zajednice, Međunarodni dan starijih osoba ćemo obeležiti u petak, 01. oktobra 2021. godine, u periodu od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Crvenog krsta Požarevac.

U organizaciji pomenute akcije za zdravlje učestvuju Zavod za javno zdravlje Požarevac, Crveni krst Požarevac, Dom zdravlja Požarevac, Apoteka Požarevac i Medicinska škola Požarevac uz podršku regionalnih i lokalnih medija (tv, radio i novine).

Izvor: zzjzpo