Preduzeće AVR Solar Park iz Novog Beograda je inicijator izrade nacrta plana detaljne regulacije solarna elektrana u Saraorcima u Smederevu koji je izradio Markom projekt line iz Beograda.

Foto: RTV Biser

Područje obuhvaćeno planom se nalazi u naselju Saraorci i zauzima površinu između državnog puta IIA reda, broj 158 – Ulica kralja Aleksandra, lokalnog puta – Ulice Radeta Markovića na jugu, jednokolosečne železničke pruge Mala Krsna – Velika Plana na zapadu i susednih parcela u najvećoj meri u nameni obradivih poljoprivrednih površina.

Zemljište koje je predmet plana se nalazi u građevinskom području naselja, a najveći deo teritorije se koristi kao poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini.
– Planira se izgradnja solarne elektrane ukupnog kapaciteta oko 12 MW, od čega maksimalna instalisana snaga solarne elektrane u prvoj fazi iznosi do 10 MW, odnosno u drugoj ili preostalim fazama iznosi dodatna 2 MW. Tačna snaga elektrane će zavisiti od tehnoloških karakteristika ugrađenih panela. Od odabira tipa panela i njihove pojedinačne snage, zavisi ukupna snaga jedne ili više elektrana, a čija će realizacija biti sprovedena u skladu sa pravilima ovog Plana – navodi se u PDR koji je izložen na javni uvid.
Planom se, takođe, definiše mogućnost faznosti realizacije solarne elektrane na svakoj građevinskoj parceli, do maksimalnih planiranih kapaciteta i u skladu sa pravilima uređenja i građenja.
U okviru jednog kompleksa solarne elektrane mogu se planirati sledeći objekti:
– fotonaponski paneli;
– invertori;
– transformatorske stanice;
– komandno-nadzorna zgrada (objekat kontejnerskog tipa za smeštaj ljudi i opreme za praćenje rada
elektrane);
– mreža elektroenergetskih vodova elektrane i tk mreža;
– interni putevi i parking prostori;
– ostala infrastrukturna mreža i infrastukturni objekti (septička jama, bunar, i sl.);
– ograda.
Takođe, planira se pristupna saobraćajnica u ostalim namenama sa vezom na trasu državnog puta, preko koje bi saobraćajno bili povezane: površine namenjene za solarnu elektranu, površine za infrastrukturni objekat – PRP i po potrebi površine planirane za privredne, skladišne i poslovne sadržaje.