Zakonom o ugostiteljstvu propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

Foto: RTV Biser

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste, te se pozivaju sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način
suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima, moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.

Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni
ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.

U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka 9) navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara.

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći stojimo Vam na raspolaganju i možete nam se obratiti putem telefona i E-maila: 062 809 83 22 desanka.cojkic@opstinazagubica.rs 060 27 26 153 nenad.bogosavljevic.@opstinazagubica.rs. Takođe, možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem E- maila: turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671

 

 

1