Vlada Švedske i SKGO podržaće još dve lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti

Nakon uspešnog sprovođenja Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u opštinama poput Bečeja, Aleksandrovca, Voždovca, Kovina, Kanjiže i Vranja, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) nastavlja da podržava lokalne samouprave na tom polju. Početkom naredne godine dve nove lokalne samouprave dobiće pakete podrške u oblasti rodne ravnopravnosti unutar projekta pod nazivom „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, čije finansiranje obezbeđuje Vlada Švedske.

SKGO će aktivno sarađivati sa odabranim opštinama, kako bi im pružio podršku u izradi Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti. Ova inicijativa uključuje konsultacije sa građanima i građankama radi boljeg razumevanja njihovih specifičnih potreba. Cilj je da lokalne samouprave evaluiraju trenutno stanje u oblasti rodne ravnopravnosti, sprovedu analizu postojećih dokumenata, uključujući važeće planove, te identifikuju oblasti koje zahtevaju poboljšanja.

Drugi deo podrške obuhvata jačanje rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u lokalnim samoupravama, što je obavezno u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Proaktivnim pristupom SKGO će, koristeći već postignute rezultate u pionirskim opštinama, podržati opširnu participaciju građanki kroz ankete, fokus grupe sa ženama u sedištima lokalnih samouprava, na selima, kao i fokus grupe sa stručnjacima. Ovaj pristup postavlja temelje za inkluzivne i održive promene u pravcu ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Nataša Okilj, savetnica za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju u Savezu opština i gradova Srbije (SKGO) je istakla da je rodno odgovorno budžetiranje ključni instrument za ostvarivanje temeljnog prava rodne ravnopravnosti.

Ova inovativna praksa, poznata kao ROB (rodno odgovorno budžetiranje), predstavlja nezaobilazan alat koji nam omogućava da pažljivo analiziramo uticaj preraspodele budžetskih sredstava na živote žena, muškaraca, devojčica, dečaka i osoba sa invaliditetom. Ovakvo budžetiranje nam pomaže u identifikaciji „džepova neravnopravnosti“ – područja gde se nepravilnosti i nejednakosti najviše ispoljavaju. Ovo u praksi znači da je neophodno prepoznati specifične potrebe i izazove sa kojima se suočavaju muškarci i žene u lokalnim zajednicama kako bi se osigurao jednak pristup resursima“, izjavila je Nataša Okilj. Ona je dodala da su podaci SKGO pokazali značajan napredak u primeni procesa rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou, s obzirom da više od polovine lokalnih samouprava sada poštuje minimalne metodološke zahteve.

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, predviđeno je postepeno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u planiranje, izvršenje i izveštavanje o budžetu na svim nivoima, te se očekuje da će ovaj pristup biti u potpunosti implementiran najkasnije do 2024. godine. SKGO je ove godine organizovao dve regionalne obuke o rodno odgovornom budžetiranju koje su okupile više od 50 učesnica i učesnika.

Osim toga, u prethodnoj fazi ovog projekta ostvaren je napredak u posvećenosti lokalnih samouprava rodnoj ravnopravnosti, budući da su Vranje i Kanjiža potpisale Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti, čime su se obavezale da će slediti njene principe i sprovoditi odredbe propisane tom deklaracijom.

Kada je reč o učešću u pripremi legislativnog okvira, kroz prethodnu fazu SIDA Programa – Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – druga faza, SKGO je pružio doprinos izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Strategije o rodnoj ravnopravnosti, a trenutno radi na akcionim planovima za Strategiju za rodnu ravnopravnost 2024-2025. godine, kao i na akcionom planu za primenu 1325: Rezolucije žene, mir i bezbednost. Takođe, SKGO učestvuje u izradi Strategije za antidiskriminaciju koja se prvi put priprema u Srbiji, a obuhvataće i lokalni nivo.