Usvojena odluka o isplati 10.000 dinara srednjoškolcima na teritoriji Grada Požarevca

Skupština Požarevca usvojila je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći učenicima svih srednjih škola na teritoriji Grada Požarevca.

RTV Biser

Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, a Gradu Požarevcu preneće ih Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji.

Učenici za ovaj novac prijavljuju se u svojim školama, popunjavanjem formulara, a Grad Požarevac će sredstva uplatiti na račune jednog od roditelja maloletnog, odnosno punoletnog učenika, jednog od roditelja u slučajevima kada samostalno vrši roditeljsko pravo, staratelja u slučajevima kada je pravnosnažnom odlukom organa starateljstva postavljen za staratelja deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, hranitelja u slučajevima kada je pravnosnažnom odlukom organa starateljstva zasnovano hraniteljstvo deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i punoletnog učenika ukoliko ga isti poseduje.

Srednje škole su u obavezi da popunjene obrasce, potpisane i overene pečatom ovlašćenog lica, sa fotokopijom / očitanom ličnom kartom i fotokopijom kartice tekućeg računa osoba na čije će račune biti isplaćen novac dostave Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za budžet i finansije.