Rok za predaju poreske prijave poreza na dodatu vrednost (PPPDV) ostaje nepromenjen, 15 dana nakon isteka poreskog perioda. Ovaj podatak je regulisan Zakonom o porezu na dodatu vrednost, članom 50. stavom 1. koji propisuje: „Obveznik podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda.“, objavilo je Ministrastvo finansija.

Pare Novac Rtv Biser 01

Foto: RTV Biser

S druge strane, Zakon o elektronskom fakturisanju precizira postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost. Prema članu 4. stavu 5. ovog zakona, „Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.“

Obaveze podnošenja PPPDV i elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura su odvojene obaveze, a njihovo (ne)ispunjavanje ima različite pravne posledice u skladu sa odgovarajućim zakonima koji ih regulišu.