Prijava penzionera za besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima ističe 2. marta 2023. godine.

man sitting on bench

Foto: Unsplash

 

Pravo na besplatan boravak u banjama imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 37.809 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 37.809 dinara, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.1.2023. godine 1€ = 117,3742 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 37.809 dinara.

Prijave na oglas se podnose počev od 11. februara, a zaključno sa 2. martom 2023. godine.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Кosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Кosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.