Kalendar

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za januar mesec, a prve obaveze stižu na naplatu već prvih dana nove godine.

Foto: Pixabay/tigerlily713

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu decembru 2023. godine na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za mesec decembar 2023. godine i uplata sredstava.

10.01.2024.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec decembar 2023. godine.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec decembar 2023. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
15.01.2024.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za mesec decembar 2023. godine.

Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal 2023. godine.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec decembar 2023. godine.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec decembar 2023. godine.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec decembar 2023. godine.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za mesec decembar 2023. godine, ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2023. godine.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za četvrto tromesečje 2023. godine ako je obveznik u tom periodu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Podnošenje zahteva na Obrascu IEPDV za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec.
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec decembar 2023. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. decembra 2023. godine.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec decembar 2023. godine, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec decembar 2023. godine, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2024. godini.
30.01.2024.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za četvrti kvartal 2023. godine.

31.01.2024.

Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini, na Obrascu PPDG-1S.
Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za decembar 2023. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu januaru.

Dostava popisnih listi zatečenih zaliha akciznih proizvoda, nadležnoj filijali, sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.

Izvor: blic.rs