U Registru privrednih subjekata je od 7. do 12. februara pokrenut postupak prinudne likvidacije 3.581 privrednog društva. Nadležni registrator je, po službenoj dužnosti, doneo akta o pokretanju postupka prinudne likvidacije i istovremeno objavio oglase o prinudnoj likvidaciji u trajanju od 60 dana.

Rešenja registratora u papirnoj formi poslata su putem pošte na registrovane adrese sedišta privrednih društava. Elektronska forma odluke registratora, zajedno sa oglasom o pokretanju prinudne likvidacije, objavljeni su na internet stranici Agencije a pristupa im se preko Pretrage oglasa i obaveštenja za registrovane subjekte i Pretrage privrednih društava, unosom matičnog broja ili poslovnog imena društva.

Od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, organi društva mogu da nastave sa radom, ali društvo ne može da preduzima nove poslove, već samo da završava započete poslove, uključujući i izmirenje dospelih obaveza, kao i plaćanja za tekuće obaveze društva i obaveze prema zaposlenima. Za vreme prinudne likvidacije društva se ne isplaćuje učešće u dobiti, odnosno dividenda, niti se imovina društva raspodeljuje članovima društva pre brisanja društva iz registra.

Od dana pokretanja postupka prinudne likvidacije, prekidaju se svi sudski i upravni postupci u odnosu na društvo koje je u prinudnoj likvidaciji. Postupak prinudne likvidacije može biti prekinut jedino ukoliko se otvori prethodni stečajni postupak, a u slučaju odbijanja predloga za pokretanje stečajnog postupka, ili obustavljanja postupka zbog povlačenja predloga za pokretanje stečajnog postupka, prinudna likvidacija se nastavlja. Ovaj postupak se obustavlja i u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Prekinuti sudski i upravni postupci mogu se nastaviti i nakon brisanja društva iz registra, na zahtev članova, odnosno poverilaca brisanog društva.

Od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društvo ne može da registruje promene podataka u Registru privrednih subjekata i Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.