Imajući u vidu da je merama Vlade Republike Srbije zabranjen neposredni prijem stranaka u službenim prostorijama javnih službi, odnosno Fonda, za vreme trajanja vanrednog stanja, uvedenog u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja  virusa COVID-19, omogućeno je da:

  1. zahteve za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (vrste zahteva – zahtev za starosnu penziju, zahtev za prevremenu starosnu penziju, zahtev za invalidsku penziju, zahtev za porodičnu penziju, zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, zahtev za novčanu naknadu za telesno oštećenje, zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, zahtev za novčanu naknadu za pogrebne troškove),
  2. zahteve za izdavanje uverenja o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji;
  3. zahteve za izdavanje potvrde (uverenja) o životu,
  4. zahteve za izdavanje potvrde o toku postupka za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
  5. zahteve za izdavanje uverenja o visini isplaćene penzije/novčane naknade ili potvrde o visini obustava iz penzije,
  6. žalbe i
  7. ostale zahteve (zahtev za utvrđivanje perioda mirovanja osiguranja poljoprivrednika, zahtev za mirovanje svojstva osiguranika poljoprivrednika,
  8. zahtev za donošenje rešenja po članu 142. Zakona o PIO, zahtev za podnošenje prijave na osiguranje i odjave sa osiguranja preko Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja …),

možete dostaviti i na mejl adresu Fonda e-salter@pio.rs

Svi obrasci zahteva nalaze na sajtu Fonda (https://www.pio.rs/sr/obrasci/republicki-fond) i, ukoliko ste u mogućnosti, možete ih odšampati, popuniti, i skenirane dostaviti na mejl adresu Fonda. Takođe, na isti način možete dostaviti i dokaze koji su potrebni za odlučivanje, a koji su navedeni u obrascu zahteva.  Dostavljanje dokaza putem mejla nije obavezno ali je poželjno i uticaće na blagovremenost odlučivanja po zahtevu.

Ukoliko niste u mogućnosti da postupite na navedeni način, dovoljno je da potrebne podatke navedete u mejlu. Da bi se pokrenuo postupak po Vašem zahtevu, mejl bi trebalo da sadrži sledeće podatke:

a) Vrstu zahteva,

b) Ime i prezime,

v) Adresu prebivališta, odnosno boravišta,

g) Jedinstveni matični broj građana – JMBG (ukoliko se podnosi zahtev za porodičnu penziju i JMBG umrlog lica),

d) Broj lične karte,

đ) Broj kontakt telefona,

e) Mejl adresu i

ž) Način dostavljanja potvrde (uverenja) po zahtevu iz tačke 2,3,4 i 5. (putem mejla skenirano ili/i putem pošte).

Takođe, radi pokretanja postupka po žalbi, pored napred navedenih podataka, žalba treba da sadrži i podatak o broju i datumu prvostepenog rešenja protiv kojeg se izjavljuje žalba.

Tako primljeni zahtevi, odnosno žalbe biće evidentirani i zavedeni sa danom kada su primljeni u Fondu i po istima će se postupati od strane Fonda. O prijemu zahteva, odnosno žalbe kao i o organizacionoj jedinici Fonda koja će biti nadležna da odlučuje o Vašem zahtevu bićete putem mejla obavešteni.

Navedeni zahtev, odnosno žalba može se poslati sa bilo koje i-meil adrese.

Ukoliko je podnet zahtev:

–  iz tačke 1, potrebno je navesti i naziv države ako je lice ostvarilo staž osiguranja u inostranstvu,

–  iz tačke 3, potrebno je navesti i naziv države u kojoj  je ostvareno  pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

– iz tačke 5, potrebno je navesti period za koji je potrebno izdavanje uverenja/potvrde i svrhu izdavanja uverenja /potvrde.

Ukoliko niste u mogućnosti da navedene zahteve, odnosno žalbe podnosite putem i-meila, isti se mogu podneti i putem pošte.

Dostavljanje uverenja (potvrde) u vezi sa zahtevom iz tačke 2, 3, 4 i 5. izvršiće se shodno traženom, a za zahteve, odnosno žalbe  iz tačke 1, 6. i 7. izvršiće se putem pošte.

 

Izvor: PIO Fond

Foto: Pixabay