Општинa Мало Црниће расписала је јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења, а која су од јавног интереса за општину, у износу од 2.800.000 динара.

За програме из области заштите у унапређења положаја особа са инвалидитетом, додељује се 300.000,00 динара, за програме из области подстицања наталитета, помоћ старима, права жена, здравстене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања и науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, борачко инвалидска заштите, јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора, заштите потрошача, борбе против корупције и превенције насиља 2.500.000 динара.

Право подношења пријава на овај јавни конкурс имају удружења коју су регистрована на територији Општине Мало Црниће или на територији Републике Србије с тим да се комплетна програмска активност мора реализовати на територији Општине Мало Црниће или ван територије Општине Мало Црниће, али да активно представља и репрезентује Општину Мало Црниће.

Комисија ће по службеној дужности прибавити доказ о упису удружења у регистар надлежног органа и о наменском  коришћењу буџетских средстава из претходних година.

Пријава која не садржи све прилоге биће одбачена без разматрања као некомплетна.

Приликом закључења уговора одабрани корисници су дужни да доставе средства финансијског обезбеђења (меницу) као гаранцију да ће средства бити коришћена наменски.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана, Конкурсној комисије, преко услужног центра у седишту Општине у Малом Црнићу, од дана објављивања на званичном сајту Општине Мало Црниће, http://opstinamalocrnice.rs/ на прописаним обрасцима.

Рок за предају пријава је 21. фебрур  2020. године.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Листа се објављује на званичној интернет презентацији Општине Мало Црниће и на порталу е-Управа.

Коначна одлука о избору програма објављује се на званичној интернет презентацији општине Мало Црниће и порталу е-Управа.

Опширније о конкурсу прочитајте овде.