На основу закључка Владе републике Србије, Општинска управа Општине Мало Црниће обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.), обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

Обављање послова који су се обављали непосредним контакта наставља се путем писане или електронске поште или телефонским путем, на адресу, Бајлонијева Бр. 119., 12 311 Мало Црниће, писарница@опстинамалоцрнице.рс, број телефона 012/280-124.

Месна канцеларија Божевац на адресу 12313 Божевац, мкбозевац@опстинамалоцрнице.рс, број телефона 012/281-226. Месна канцеларија Смољинац на адресу 12312 Смољинац, војкан@опстинамалоцрнице.рс, број телефона 012/283-234.

Обавештење се истиче на улазним вратима Општинске управе општине Мало Црниће, Матичног подручја Мало Црниће, Месне канцеларије Божевац, Месне канцеларије Смољинац, Локалне пореске администрације, Kомисије за комасацију СО Мало Црниће и објављује се на сајту Општине Мало Црниће www.опстинамалоцрнице.рс