Primena elektronske fakture (e fakture) od 1. januara obavezna je i u transakcijama unutar privatnog sektora koji je u sistemu PDV-a, čime će biti zaokružen proces uvođenja e faktura u Srbiji.
person sitting front of laptop

Foto: Unsplash

U ovom trenutku sistem e fakture upotrebljavaju svi korisnici javnih sredstava, njih više od 10.000, kao i najveći broj privrednika.
Iz Ministarstva finansija očekuju da primena e faktura poveća konkurentnost i atraktivnost srpske privrede, zbog unapređenja poslovanja, veće transparentnost i povraćaja PDV-a u mnogo kraćem periodu.
Uparujući izlazne i ulazne i izlazne fakture u sistemu e faktura biće moguć povraćaj PDV-a u roku od 24 ili 48 sati, automatski, bez dodatnih kontrola, umesto kao do sada za 35 do 40 dana, naveli su iz ministarstva.
Sistem e fakture je besplatan, transparentan i omogućava poslodavcu da zna šta je kupio i prodao u prometu sa drugim pravnim licima, a e fakture su jednostavnije i jeftinije za čuvanje.
Prvi su u sistem ušli korisnici javnih sredstava, koji su od 1. maja ove godine počeli da izdaju i primaju e fakture.
Privrednici koji posluju s javnim sektorom takođe su bili u obavezi da od 1. maja preko sistema e faktura izdaju fakture, a od 1. jula i primaju.
Prema podacima Ministarstva finansija, u sistemu elektronskog fakturisanja trenutno se nalazi više od 10.600 korisnika javnih sredstava i više od 176.000 privrednih subjekata, a kroz sistem je prošlo oko 5,5 miliona e faktura.
Od prvog dana 2023. godine stupaju na snagu izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se preciziraju neke odredbe zakona poput one koja se odnosi na obavezu izdavanja e fakture, kao i na proširenje kruga izuzetaka od ove obaveze.
Tako se dodatno od obaveze izdavanja elektronske fakture izuzimaju promet dobara i usluga koji se vrši bez naknade, transakcije po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, kao i zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa.
Zakon se ne primenjuje na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti.
Zakon o elektronskom fakturisanju neće se primenjivati ni na poljoprivrednike koji ostvaruju prihode od poljoprivredne delatnosti (ili samo poljoprivrede), ukoliko ne vode poslovne knjige.
Precizirano je da lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti, odnosno lice koje je obveznik poreza na dobit pravnih lica, a koje nije subjekt javnog ili privatnog sektora, postaje dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora.
Ukoliko ovo lice ne posluje sa subjektima javnog sektora, nema obavezu da primenjuje Zakon o elektronskom fakturisanju.
Odredbe koje se odnose na posebnu obavezu evidentiranja obračuna PDV-a pored izvršenog pravnotehničkog usaglašavanja sa propisima kojima se uređuju obračunavanje i plaćanje PDV-a, a u cilju pojednostavljenja primene obaveza, propisuje se načelo da se elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši zbirno, a da se izuzeci, odnosno pojedinačno evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost odnose na više kategorija.
Među njima se nalaze promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, odnosno kada se kroz sistem primi elektronska faktura za koju sam primalac fakture kao poreski dužnik, evidentira PDV pojedinačno.
Takođe, promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.