Novi Pravilnik o porezu na dodatnu vrednost stupio je na stagu početkom februara, piše portal preduzetnistvo.

Foto: Pixabay

Ovim dokumentom propisuje se obaveza vršenja internog obračuna od strane poreskog dužnika za sve promete usluga bez naknade koje su primljene od stranih lica koja nisu obveznici PDV-a u Srbiji, bilo da su one pružene u poslovne ili neposlovne svrhe. Predloženim izmenama nije pojašnjena mogućnost odbitka PDV-a po ovom osnovu, bilo da je reč o uslugama koje su pružene u poslovne ili neposlovne svrhe.

Pravilnikom je izvršeno brisanje odredbi koje se odnosi na avanse za promet usluga iz oblasti građevinarstva za koje se ispostavi da se promet ne smatra uslugama iz oblasti građevinarstva i obrnuto.

Kada je reč o načinu utvrđivanja poreske osnovice kod prometa koji se vrši uz naknadu, izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u je predviđeno dodavanje novog člana koji bliže određuje način određivanja tržišne vrednosti za potrebe utvrđivanja poreske osnovice na koju se obračunava PDV u vezi sa naknadama ili delu naknade koja se ne ostvaruju u novcu, već u obliku prometa dobara i usluga, prometom dobara ili usluga, koje čine ulog u privredno društvo i prometom dobara, odnosno usluga između lica koja se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o PDV-u.

Izmene u delu koji se odnosi na izdavanje računa su mahom posledica obaveze izdavanja elektronskih faktura i Zakona o fiskalizaciji, odnosno izvršene su izmene samih termina.

Dodatno, predviđeno je da obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke o iznosu osnovice, poreskoj stopu koja se primenjuje, iznosu PDV koji je obračunat na osnovicu i napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate ima obavezu unošenja broja potvrde o poreskom oslobođenju Poreske uprave ako se poresko oslobođenje za taj promet ostvaruje na osnovu te potvrde.

Definisane su i situacija u kojoj obveznik PDV izdaje račun za promet koji je delom oporeziv PDV-om, a delom oslobođen obaveze obračuna PDV. U navedenom slučaju za deo prometa koji je oporeziv PDV-om u računu iskazuje poresku osnovicu za obračunavanje PDV i obračunati PDV, a za deo prometa koji je oslobođen PDV-a iskazuje iznos naknade.

Izvor: preduzetnistvo.gov.rs