Agencija za privredne registre Republike Srbije saopštila je da je do 3. februara izdala 262 licence turističkim agencijama organizatorima putovanja.

Licence su izdate agencijama koje su u proteklih mesec dana uskladile svoje poslovanje sa novim Zakonom o turizmu i Pravilnikom o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različitim kategorijama, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence, koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine.

Zaključno sa 31. januarom, odnosno 3. februarom, iz Registra turizma je izbrisano 215 turističkih agencija kojima su prestale da važe licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene novog zakona.

Te agencije su izgubile status organizatora putovanja i ne mogu da obavljaju delatnost sve dok ne dobiju nove licence.

Registracione prijave za izdavanje licence podnelo je 140 turističkih agencija i ti postupci se trenutno vode u agenciji, koja je i tokom vikenda radila kako bi obradila što veći broj predmeta i izdala licence turističkim agencijama koje su ispunile propisane uslove i na vreme podnele zahtev Agenciji za privredne registre.

Nove licence, razvrstane u propisanu kategoriju prema novom zakonu, važiće tri godine od datuma donošenja rešenja o izdavanju licence.