Grad Požarevac je doneo odluku o kategorijama građana i uslove pod kojima mogu ostvariti subvencija za usluge vodovoda, kanalizacije i iznošenja smeća.

Foto: RTV Biser

Iznos subvencija za usluge vodovoda i kanalizacije iskazuje se u metrima kubnim i obračunava kroz umanjenje cene vode i to:

– 9 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u stambenim objektima od ukupne potrošnje;
– 14 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u individualnim domaćinstvima  od ukupne potrošnje;

Iznos  subvencije za usluge iznošenja i deponovanja smeća iskazuje se procentualno i iznosi:

– 100% od cene usluge iznošenja i deponovanja smeća.

Kategorije korisnika koji ostvaruju pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga, su:

1 – građani koji su korisnici materijalne podrške (novčana socijalna pomoć) a koji su ovo pravo ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac;

2 – građani koji su korisnici prava na pomoć i negu u kući, a koji su ovo pravo ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac;

3 – građani koji su korisnici usluge podrške za samostalni život – socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima – na osnovu člana 17. Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13 i 13/13);

4 – slepa lica na osnovu evidencije Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Požarevac;

5 – gluva lica na osnovu evidencije Saveza gluvih i nagluvih grada Požarevca;

6 – domaćinstva sa decom ometenom u razvoju prema evidenciji Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju;

7 – borci, ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata i porodice palih boraca po propisima iz oblasti boračko invalidske zaštite;

8 – dijalizirani i transplatirani bolesnici prema evidenciji Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srbije – područnica u Požarevcu;

9 – lica obolela od cerebralne paralize na teritoriji grada Požarevca po evidenciji Društva za cerebralnu paralizu grada Požarevca;

10 – lica kod kojih je utvrđen gubitak radne sposobnosti i priznato pravo na invalidsku penziju i novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Požarevac;

11 – penzioneri, koji primaju najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

12- lica obolela od distrofije koja imaju prebivalište na teritiriji grada Požarevca prema evidenciji Međuopštinskog udruženja distrpfičara Smederevo.

Obrasci prijava se mogu preuzeti u kancelariji broj 9. Gradske uprave Grada Požarevca ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs.)