Od 9. do 17. septembra, na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“, na veb stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave i na veb stranici i oglasnoj tabli Republičkog zavoda za statistiku, objavljen je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (14) u Republičkom zavodu za statistiku.

Pixabay

Prijava na konkurs u državnom organu za svako radno mesto može se preuzeti na veb stranici Službe za upravljanje kadrovima, veb stranici Republičkog zavoda za statistiku i portalu e-uprave.

Rok za podnošenje dokaza

Кandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Кonkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Кandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku,  odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na adresu Republičkog zavoda za statistiku, Milana Rakića 5, Beograd.

Trajanje radnog odnosa

Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:

Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koje ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 28. septembra 2020. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo). Intervju sa Кonkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Republičkog zavoda za statistiku, Milana Rakića 5, Beograd. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (broj telefona ili email adresa) koje navedu u obrascima prijave.

Detaljnije informacije, kao i tekst konkursa i prijave, možete naći na sajtu Republičkog zavoda za statistiku – OVDE.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: RZS