U gradskom Zdanju održana je konferencija za medije koju je održao gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović koja se odnosila na radove koji se izvode u ulici Tabačka čaršija.

Foto: /pozarevac.rs

„Na samom početku, naglasio bih zbog istinitog obaveštavanja javnosti i sprečavanja spekulacija od strane pojedinaca, trenutni radovi koji se izvode primer su koordinacije i sinhronizacije Javnih preduzeća i Grada Požarevca kao osnivača.

Naime, do sada u pomenutoj ulici radove izvode tri preduzeća: JKP Vodovod i kanalizacija, JP Toplifikacija i Elektrodistribucija Srbije.

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Tokom redovne kontrole koja se vrši čitave godine, ispitivanja i praćenja stanja mreže kao kontrole i potrošnje vode u centru grada u predhodnim mesecima uočeno je da:

dolazi do velikih gubitaka vode na mreži. Prilokom vršenja kontrolnog iskopavanja uočeno je da je došlo do pucanja cevovoda i da postoji opasnost od daljeg pucanja cevi obzirom da se radi o cevovodu koji je stariji od 50 godina.
Pored toga iskopavanjem se naišlo na cevovod koji nije u evidenciji mreže i koji je takođe jako star i u izuzetno lošem stanju
Prilokom povezivanja šahti je utvrđeno da je jedan od postojećih cevovoda od pocinkovanih cevi starosti oko 50 godina i da je u izuzetno lošem stanju i da može doći do pucanja cevi u većem delu cevovoda. (Da se razumemo radi se o cevovodu kojim se između ostalog snabdevaju vodom 2 ulaza zgrade u Tabačkoj čaršiji kao i nekadašnje fontane.)
Dakle radi se o radovima na otklanjanju štetnih posledica nepredviđenog događaja, odnosno okolnosti kojim se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi, objekta, radi njihovog sprečavanja ili ublažavanja štetnog dejstva, na postojećim linijskim infrastrukturnim objektima što je propisano čl. 2 tačka 13. Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa.

(Linijski infrastrukturni objekat jeste javni put, javna železnička infrastruktura, elektroenergetski vod, gasovod, linijska infrastruktura elektronskih komunikacija, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i sl. koji može biti nadzemni ili podzemni, čija izgradnja je predviđena odgovarajućim planskim dokumentom, kao i objekti u njihovoj funkciji)

Radi se o radovima, iz člana 2 tačka 13 Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, koji su nephodni i koji se moraju hitno izvesti kako bi se omogućio nesmetan dovod vode i kako bi se sprečilo nastajanje štete a u skladu sa čl. 144. Zakona o planiranju i izgradnji.

Članom 6 istog Pravilnika propisano je: Za radove iz člana 2. tačka 13) ovog pravilnika čiji je obuhvat širi od radova redovnog održavanja, investitor pribavlja rešenje o odobrenju za izvođenje radova, u roku od godinu dana od okolnosti.

Dakle čak i ukoliko se budu izvodili radovi veći od redovnog održavanja pribaviće se rešenje o odobrenju – MREŽA NIJE MENJANA 50 GODINA NE MOŽE SA SIGURNOŠĆU ZNATI ODMAH ŠTA ĆE SE SVE RADITI. – što se tiče radova na vodovoda i kanalizaciji.

Podsećam da Grad Požarevac sa JKP Vodovod i kanalizacija ima potpisana dva ugovora o izvođenju radova povodom hitnim intervencija na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Takođe postoji i odluka o Vodovodu i kanalizaciji koja obavezuje ovo preduzeće da bez odlaganja pristupi preduzimanju hitnih intervencija a sve u cilju sanacije problema.

ELEKTRO DISTRIBUCIJA SRBIJE

 

EDS je takođe najavila gradu Požarevcu još u martu mesecu ove godine izvođenje radova na svojoj mreži.

Naime, neophodno je izvršiti održavanje postojećeg kabla 10 kv delakovoda a preko koga se snabdeva strujom centar grada. Kabal je star i moraju se izvršiti neophodni radovi kako bi se izbegla potencijalna havarija i šteta većih razmera a samim tim bi se obezbedilo nesmetano snabdevanje strujom centra grada.

 

JP TOPLIFIKACIJA

 

Treće preduzeće koje JE TAKOĐE NAJAVILO JOŠ U JANUARU IZVOĐENJE RADOVA JE JP Toplifikacija.

Ovo preduzeće u centru grada izvodi radove na zameni toplifikacione mreže. Ovi radovi se nalaze i u planu poslovanja JP Toplifikacija i za iste je izdato odgovarajuće odbrenje za izvođenje radova.

 

Dakle ukupno 3 preduzeća u junu mesecu izvode radove u ulici Tabačka čaršija. I TO, ponavljam, dva u skaldu sa čl. 144. a jedno u skaldu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

 

Zbog svih ovih radova mora doći do izmene režima saobraćaja i privremenog otežanog kretanja vozila i pešaka.

 

LOGIČNO JE da kada se već sve to radi u centru grada da u isto vreme grad naloži i upravljaču puta da izvrši radove na održavanju Saobraćajne infrastrukture i postojećim trotoarima iz programa koje je prethodno donelo Gradsko veće i dostavilo upravljaču puta.

Celishodno je da se svi radovi koji se moraju izvesti, izvode sinhronizovano i uz međusobni saradnju kako bi se što pre završili i kako bi se što pre omogućio nesmetan protok saobraćaja i pešaka čime se postiže i ušteda novca.

Dakle, Upravljač puta, JKP Parking servis je počeo sa pripremnm radovima na rehabilitaciji postojeće putne infrastrkture kao i na pripremnim radovima na rehabilitaciji trotoara.

 

Grad Požarevac je zaključio ugovor o donaciji sa projektantskom kućom DeNIRO M.G. Požarevac početkom maja meseca koji obuhvata izradu idejnog projekta za rekonstrukciju tabačke čaršije .

 

Grad na žalost nije u mogućnosti da u celosti realizuje projekat jer još uvek nisu rešeni imovinsko – pravni odnosi zemljišta u tabačkoj čaršiji. Naime, deo zemljišta se vodi deo na grad, deo na Republiku Srbiju ajedan deo i na fizička lica (isto kao pre 50 godina). Ukoliko bi grad išao u celosti na realizaciju dobijenog projekta neophodno bi bilo pridobiti rešenje o odobrenju za izvođenje radova po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji, a što u ovom slučaju nije moguće, obzirom da nije rešena imovina.
Trudili smo se da iz celog projekta izdvojimo one radove koji se mogu izvoditi po Zakonu o putevima i nakon okončanja radova ostalih Javnih preduzeća. Nepotrebno je čekati i ponovo kasnije menjati režim saobraćaja i rakopavati ponovo saobraćajnicu i trotoare.
Kao što smo naglasili, Upravljač puta će navedene radove izvoditi po ugovoru za letnje održavnja puteva i trotoara.Tehnički opis i predmer i predračun su izvučeni iz idejnog projekta koji se prezentuje. Suština je bila voditi računa da on sadrži iste ili slične pozicije za izvođenje radova koje Upravljač puta već ima ugovorene sa izvođačem preko javne nabavke a sve kako bi se uštedelo vreme i novac i naravno kako bi se izbeglo novo kopanje i izmena režima saobraćaja više puta u toku godine.
Projektom je predviđeno i postavljanje mobilijara – za to ne postoji obaveza izdavanja građevinske dozvole a nabavku će sprovoditi Gradska uprava.
Sastavni deo idejnog rešenja je i projekat rekosntrukcije postojeće Rasvete.
NARAVNO taj projekat je izdvojen i u skaldu sa članom Zakona p,redat urbanizimu i nakon dobijanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova biće raspisan otvoreni postupak javne nabavke.
Što se tiče rušenja tzv. fonatana u kojima je bilo zelenila, notorna je činjenica da na trotoaru u tabačkoj ulici nakon kiša ostaju bare i to prilično velike kao i da voda ugrožava kako eletro instalacije tako i podlogu ispod asfalta na trotoarima te da dolazi do ispiranja podloge i pucanja asfalta. Stoga je logično napraviti zelenu površinu koja će moći da upije vodu, koja se javlja nakon padavina. To je decenijski problemkoji se ovom prilikom rešava. Dakle radi se o ozelenjavanju i postavljanju novog mobilijara a za to nije potrebna građevinska dozvola. Takođe, biće postavljene kanalete za dodatno odvođenje atmosferskih voda.

Svi radovi koje izvodi Upravljač puta predstavljajuu ili redovno održavanje ili rehabilitaciju puta i trotoara kao dela puta kao i radove na njihovom redovnom održavanju samo što će radova biti više usled intervencija i radova javnih preduzeća, a sve prema članu 68. i članu 69. Zakona o putevima

I naravno grad traži od upravljača puta da prilikom održavanja trotoara i vraćanja u pređašnje stanje i sanacije istog ne postavlja asfalt već da umesto asfaltne podloge postavi behaton ploče na trotoaru kako je to predviđeno u projektu kako bi se olakšale sve buduće intervenciije i kako bi se estetski ulepšao centar grada.

Upravljač javnog puta pre početka radova obaveštava nadležni organ jedinice lokalne samouprave o nameri izvođenja radova na rehabilitaciji uz dostavljanje tehničkog opisa i predmera i predračuna radova, kao i zahteva za donošenje rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja čiji je sastavni deo saobraćajni projekat.

Upravljač javnog puta dužan je da nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, dostavi izveštaj o izvedenim radovima na rehabilitaciji javnog puta i trotoara overen od strane stručnog nadzora sa zapisnikom o izvršenom tehničkom pregledu izvedenih radova, u roku od 30 dana od dana završetka radova.

JA vam ovom prilikom prezentujem projekat i čim upravljač puta bude otpočeo sa radovima biće postavljena tabla sa idejnim rešenjem kako bi trebala Tabačka ulica da izgleda obzirom da tehnički opis i predmer idu od zvaničnog projekta .

Do sada se nisu izvodili radovi na održavanju i rehabilitaciji puta i trotoara u tabačkoj čaršiji VEĆ SU SE IZVODILI RADOVI I INTERVENCIJE JAVNIH PREDUZEĆA.

Na trotoaru u tabačkoj će morati nakon intervencja javnih preduzeća da se izvedu radovi na redovnom održavanju, dakle ne pravi se nešto što ranije nije postojalo taj trotoar postoji samo će biti lepši, kroz preduzimanje radova koje dozvoljava Zakon o putevima.

Dakle kada se radi o radovima koji po svme karakteru prestavljaju redovno održavanje puta i trotoara kao po članu 144. Zakona o planiranju i izgradi a u vezi sa članom 2 Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa nije potrebna građevinska dozvula već se izrdaje rešenje po članu 68 i 69 Zakona o putevima .

Vrednost svih radova na rehabilitaciji trotoara i kolovoza sa zamenom podloge je oko 55 miliona dinara. Radovi na nabavci i postavljanju mobilijara iznose oko 13 miliona dinara. Radovi na rekonstrukciji javne rasvete iznose 14 miliona dinara. Ukupna vrednost svih pobrojanih radova iznosi 82 miliona dinara, ne uključujući radove koje izvode Javna preduzeća.

Dakle izbor je jednostavan ili da se ne radi ništa kao predhodnih 50 godina ili da pokušamo da maksimalo izvučemo ono što možemo po zakonu i ulepšamo naš grad.“

Izvor/Foto: pozarevac.rs