Grad Požarevac poziva ugostitelje da izvrše kategorizaciju objekata

Grad Požarevac poziva ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrše kategorizaciju tih objekata zahtevom preko eTuriste.

Foto: RTV Biser

Sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, treba da se u što kraćem roku obrate Gradskoj upravi Grada Požarevca i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj.

Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima, moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.

Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave. U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka 9) navedenog zakona fizičko lice je
prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara.

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći obratiti se putem maila smiladinovic@pozarevac.rs ili na telefon 012/539-664. ili  Ministarstvu turizma i omladine putem maila turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.