Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde.

Cilj je bio da se napori država članica UN-a ujedine u borbi protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve. To podrazumeva i suočavanje sa problemima isključenosti i nezaposlenosti. Deklaracija koja je usvojena tim povodom fokusira se na garantovanje pravičnih rezultata za sve kroz zapošljavanje, socijalnu zaštitu, socijalni dijalog i temeljna načela i prava.

Prepoznato je da globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija mogu da podstiču razvoj ekonomija i tehnologije i doprinesu poboljšanju životnog standarda ljudi širom sveta. To je, međutim, moguće ostvariti samo ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo postave u osnovu razvoja.

Podsećanje na ovu nužnost na današnji dan je prvi korak u pravcu dostizanja željenog cilja.