Рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину истиче данас. 17. мајa.

Foto: RTV Biser

Према Закону о порезима на имовину, порез се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Порески обвезник – физичко лице по решењу о утврђивању пореза на имовину за 2021. годину има обавезу да у року од 15 дана од дана пријема решења плати позитивну разлику између доспеле кварталне обавезе по том решењу и аконтационо плаћене обавезе (износ обавезе за последњи квартал из решења за 2020. годину).

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

Аутор: РТВ Бисер