Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) planira da u okviru odlagališta jalovine sa površinskog kopa Ćirikovac izgradi solarnu elektranu. Buduća solarna elektrana Petka locirana je sa leve strane puta Požarevac-Kostolac, a EPS je raspisao tender za izgradnju.

Foto: Pixabay/mrganso

Lokalitet Petka predstavlja spoljno odlagalište jalovine sa površinskog kopa Ćirikovac. Odlagalište je maksimalne dužine 2,2 km, širine 1,2 km i maksimalne visine 60 m. Odlagalište je formirano u vidu etaža, kupastih kosina različitih širina i visina.

U neposrednoj blizini prolazi regionalni put P-103. Na osnovu dostupnih površina i reljefa lokaliteta izabrane su površine na koje će biti postavljeni solarni paneli. Prema optimalnoj konfiguraciji invertora na predmetnoj lokaciji moguće je postaviti 17.100 panela. Izabrani su paneli snage 650 W i efikasnosti 20,9%.
Usvojen je fiksni položaj panela. Nije predviđeno da se u toku godine u zavisnosti od godišnjeg doba vrši ručno podešavanje nagiba panela, već je usvojeno postavljanje panela pod uglom od 20° u odnosu ha horizontalu.
Solarni paneli su postavljeni u redove različitih dužina, pri čemu je jedan red formiran od dva reda panela postavljenih vertikalno. Rastojanje između redova iznosi 4,5 m. Paneli su postavljeni pod uglom od 20⁰.
Rešenje predstavlja primenu invertora vezanih na red pojedinačne snage 100 kW, sa distribuiranim rasporedom 10 transformatorskih stanica sa trafoima pojedinačne snage 1 MVA, sa NN razvodima i izgradnju jednog razvodnog 35 kV postrojenja za vezu elektrane sa distributivnom mrežom. Invertori i transformatori su distribuirani po površini terena elektrane, a razvodno 35kV postrojenje je smešteno u jednom objektu.